Pracovná zdravotná služba

  Pracovná zdravotná služba

 

 

  Poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní

  chrany zdravia zamestnancov pri práci. 

 

 

 

Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku, pričom jej hlavným

cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej

spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania, t. j. ich práceschopnosti. 

 

 

Je odborným poradcom zamestnávateľa pri tvorbe zdravého pracovného prostredia v záujme

dosiahnutia čo najlepšieho stavu zdravia zamestnancov.

 

HEDAK, a.s. prevádzkovateľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Mýtna poskytuje na základe oprávnenia vydaného ÚVZ SR č. : OPPL/8557/2014-Oj zo dňa 12.11.2014 Pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej až štvrtej kategórie v súlade so Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Bližšie informácie:

MUDr. Katarína Hindická Hilmerová

Poliklinika Mýtna

Tel.: 02/577 86 266

0907/994 858

Email: pzs@hedak.sk

 

Asante