PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 

 

Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku, pričom jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania, t. j. ich práceschopnosti. Je odborným poradcom zamestnávateľa pri tvorbe zdravého pracovného prostredia v záujme dosiahnutia čo najlepšieho stavu zdravia zamestnancov.

HEDAK, a.s. prevádzkovateľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Mýtna poskytuje na základe oprávnenia vydaného ÚVZ SR č. : OPPL/8557/2014-Oj zo dňa 12.11.2014 Pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej až štvrtej kategórie v súlade so Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náš tím:

Mgr. Katarína Cipovová - vedúca oddelenia PZS, verejný zdravotník

      cipovova.pzs@hedak.sk

 

      0907 994 858

Bc. Denisa Dolgošová - koordinátor PZS 

      dolgosova.pzs@hedak.sk

 

      0907 995 056

      02/57786 266

Mgr. Michaela Bolcsová - verejný zdravotník

      bolcsova.pzs@hedak.sk

 

      0915 496 246