top of page

Podmienky používania a právne obmedzenia

 

Podmienky používania a právne obmedzenia (ďalej len "podmienky") web stránok na web lokalite www.poliklinikamytna.sk. Používaním web stránok na  web lokalite www.poliklinikamytna.sk. Používaním web stránok na www.poliklinikamytna.sk (ďalej len "lokalita"), súhlasíte s právnymi podmienkami. 

 

Používanie web stránok

Spoločnosť HEDAK, s.r.o. vám dáva oprávnenie prezerať a načítať materiály z tejto lokality výhradne pre vaše osobné, ale nie komerčné použitie, za predpokladu, že zachováte všetky doložky, týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, vo všetkých kópiách týchto materiálov. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tejto lokalite nesmiete žiadnym spôsobom upravovať alebo reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak používať tieto materiály pre akýkoľvek verejný či komerčný účel bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti HEDAK, s.r.o Za týchto podmienok je akékoľvek používanie týchto materiálov na akejkoľvek inej lokalite , či v inom sieťovom prostredí na akýkoľvek účel zakázané. Materiály na tejto lokalite sú chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie, akýchkoľvek materiálov z tejto lokality môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať túto lokalitu bude ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Používanie softvéru

Ak si z tejto lokality stiahnete softvér ("Software"), používanie takéhoto softvéru podlieha licenčným podmienkam Licenčnej zmluvy pre softvér (Software Licence Agreement), ktorá je prílohou softvéru, alebo je dodávaná spolu so softvérom. Softvér nesmiete sťahovať ani inštalovať, pokiaľ si neprečítate a neprijmete podmienky Licenčnej zmluvy pre tento softvér.

Podmienky, ktorým sa užívateľ podriadi

Iné informácie, než informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, na ktoré sa vzťahuje Online prehlásenie o ochrane súkromia spoločnosťou Hedak, s.r.o., čiže akékoľvek materiály, informácie alebo iné oznamy, ktoré prenesiete alebo zašlete na túto lokalitu, nebudú považované za dôverné ani za chránené ("Oznam"). Spoločnosť Hedak, s.r.o. nebude mať k oznamom žiadne záväzky. Spoločnosť Hedak, s.r.o. a osoby ňou poverené budú môcť kopírovať, zverejňovať, šíriť, začleňovať a inak používať oznam a všetky dáta, vyobrazenia, zvuky, texty a iné súčasti oznamu pre akékoľvek a všetky komerčné či nekomerčné účely. Zakazuje sa vám prenášať alebo zasielať na túto lokalitu alebo z tejto lokality akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, ohováravé, neslušné, pornografické či iné materiály, ktoré porušujú akýkoľvek zákon.

Užívateľské diskusné skupiny

Spoločnosť Hedak, a.s. môže, ale nie je povinná monitorovať alebo prezerať ktorékoľvek časti lokality, kam užívatelia prenášajú alebo zasielajú svoje oznamy alebo komunikujú výhradne medzi sebou, vrátane diskusných skupín, bulletinov či iných užívateľských fór, avšak bez obmedzení na vyššie uvedené a obsah akéhokoľvek z takých oznamov. Spoločnosť HEDAK, a.s. však nebude žiadnym spôsobom niesť zodpovednosť v súvislosti s obsahom akéhokoľvek takéhoto oznamu, či už by mala takáto zodpovednosť vzniknúť na základe zákonov,ktoré sa týkajú autorských práv, ochrany pred ohováraním, ochrany súkromia, na základe zákonov proti pornografii či iným spôsobom. Spoločnosť Hedak, a.s. si podrží právo odstrániť správy, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý by považovala za protiprávny, urážlivý, neslušný alebo inak neprijateľný.

Odkazy na iné web servery a lokality

Odkazy na web servery a lokality tretích strán uvádzame na tomto web serveri len pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy využijete, opustíte túto lokalitu. Spoločnosť Hedak, s.r.o. nepreskúmala všetky tieto web stránky tretích strán a nemá vplyv a nenesie zodpovednosť za žiadnu z týchto web stránok, ich obsah, ani za politiku ochrany súkromia, ktorá sa na nich uplattňuje. Tieto serveri a lokality teda nepodliehajú schváleniu spoločnosti Hedak, s.r.o. a spoločnosť Hedak, s.r.o. nevyhlasuje nič ohľadom týchto serverov alebo ohľadom akýchkoľvek informácií, softvéru či iných produktov alebo materiálov, ktoré sa na nich nachádzajú, ani ohľadom výsledkov, ktoré možno docieliť ich používaním. Ak sa rozhodnete navštíviť ktorýkoľvek z web serverov tretích strán, na ktoré tento server odkazuje, konáte tak výhradne na vlastné nebezpečenstvo.

Odmietnutie zodpovednosti

Materiály poskytované na tejto lokalite, sú poskytované bez záruk akéhokoľvek druhu, včítane záruk predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, či neporušovania duševného vlastníctva. Spoločnosť Hedak, s.r.o. ďalej neručí za správnosť a úplnosť materiálov na tejto lokalite. Spoločnosť Hedak, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tejto lokalite alebo zmeny produktov a cien v týchto materiáloch popísaných.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Hedak, s.r.o., jej dodávatelia alebo iné tretie strany spomenuté na tejto lokalite nebudú v žiadnom prípade zodpovedné za žiadne škody akéhokoľvek druhu (včítane tých, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov, straty dát alebo prerušenia obchodov), ktoré by vznikli na základe používania, neschopnosti používať alebo na základe výsledkov používania tejto lokality, akéhokoľvek web servera alebo lokality, na ktorý sa z tejto lokality odkazuje, alebo materiálov či informácií, obsiahnutých na ktoromkoľvek alebo na všetkých takýchto web serveroch alebo lokalitách, či už na základe záruky, zmluvy, občianskoprávneho deliktu alebo akýchkoľvek iných právnych záruk. Ak používanie materiálov či informácií z tejto lokality bude mať za následok nutnosť údržby, nastavenia alebo opravy vašich zariadení či dát, ponesiete všetky náklady na vyššie uvedené. Platné zákony možno nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné či následné škody, takže vyššie uvedené vylúčenie alebo obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Platné zákony

Táto lokalita je spravovaná spoločnosťou Hedak, s.r.o. z jej kancelárií v Bratislave v Slovenskej republike. Spoločnosť Hedak, s.r.o. netvrdí, že materiály na tejto lokalite sú vhodné alebo dostupné pre používanie mimo Slovenskej republiky a prístup k nim je zakázaný na územiach, kde je ich obsah protiprávny. Nesmiete používať, exportovať alebo reexportovať materiály dostupné na tejto lokalite alebo ich akúkoľvek kópiu či adaptáciu v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom či predpisom, vrátane zákonov a predpisov Slovenskej republiky o exporte, avšak bez obmedzení na vyššie uvedené. Ak sa rozhodnete navštíviť túto lokalitu z miesta nachádzajúceho sa mimo územia Slovenskej republiky, činíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovedný za zlúčiteľnosť tejto aktivity s platnými miestnymi zákonmi. Tieto podmienky sa budú riadiť podľa zákonov Slovenskej republiky a budú podľa nich zostavené, bez toho aby boli uvedené v platnosť akékoľvek zásady kolízie právnych noriem.

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Hedak, s.r.o môže kedykoľvek revidovať tieto podmienky tým, že aktualizuje tento zápis. Určité ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené výslovne uvedenými právnymi doložkami či podmienkami, ktoré sa nachádzajú na určitých stránkach tejto lokality.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

 

Zaväzujeme sa rešpektovať a ochraňovať vaše súkromie. Pri návšteve a prezeraní našich web stránok sa z bezpečnostných a štatistických dôvodov automaticky zaznamená vaša IP adresa s časom a dátumom vašej návštevy. Okrem tohto údaju nie je nutné nám poskytnúť žiadne vaše osobné údaje. Ak sa nám rozhodnete poskytnúť vaše osobné údaje, buďte si istý, že budú použité iba s cieľom podporovať vás ako zákazníka.

Všeobecne

Účelom tohto Vyhlásenie o ochrane súkromia je uviesť, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ktoré od vás môžeme prostredníctvom tejto web lokality získať. Všetky zhromaždené údaje sa považujú za dôverné. Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia na ochranu údajov a súkromia.

Používaním tejto webovej lokality nám dávate súhlas k zhromažďovaniu a používaniu týchto údajov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Na niektorých web stránkach tejto lokality môžu byť umiestnené formuláre z rôznymi funkciami, napr. kontaktný formulár, ankety atď. Osobnými údajmi, ktoré môžu byť zhromažďované na týchto stránkach sú najmä meno, názov spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Niektoré naše web stránky môžu používať tzv. "cookies". Cookie je časť textu, ktorý požiada o povolenie, aby mohol byť umiestnený na pevnom disku vášho počítača. Ak súhlasíte, potom váš prehliadač uloží tento text v podobe malého súboru. Účelom cookie je pomôcť nám pri analýze prevádzky na webe alebo oznámiť nám, kedy ste navštívili určitú stránku. Cookies umožňujú, aby web aplikácie reagovali individuálne. Zhromažďovanie a uchovávanie informácií o vašich preferenciách umožní web aplikácii upraviť svoju činnosť podľa vašich potrieb a prianí.

Môžete nastaviť váš web prehliadač tak, aby vás upozornil na žiadosti o umiestnenie cookie alebo aby cookies úplne odmietal. Súbory, ktoré obsahujú cookies, môžete zmazať, tieto súbory sú uložené ako súčasť vášho internetového prehliadača.

Ako tieto údaje používame

Tieto údaje ukladáme a ponechávame v databázach alebo iných ukladacích médiách. Budú použité pre zabezpečenie ďalšej komunikácie s vami, prípadne pri spravovaní služieb webovej lokality, na vypracovanie analýz trhu a zákazníkov a na kontrolu, vývoj a zlepšovanie poskytovaných služieb.

Okrem spomínaného môže vaše osobné údaje využiť, aby sme sa s vami spojili za účelom prieskumu trhu alebo, aby sme vám poskytli marketingové informácie, o ktorých sa domnievame, že by pre vás mohli byť zvlášť zaujímavé.

S kým tieto údaje zdielame

Spoločnosť HEDAK, s.r.o nepredá, ani žiadnym spôsobom neprenajme vaše osobné údaje nikomu inému. Pokiaľ nebudeme mať váš súhlas alebo pokiaľ zákon nebude vyžadovať inak, budeme zdieľať osobné dáta, ktoré nám poskytnete online, iba s inými jednotkami našej spoločnosti alebo s obchodnými partnermi, ktorí jednajú pre vyššie popísané účely v našom zastúpení. Také jednotky spoločnosti HEDAK, s.r.o alebo obchodní partneri sa riadia našou politikou ochrany súkromia, pokiaľ ide o používanie týchto dát a sú viazaní príslušnými zmluvami o dodržiavaní dôvernosti.

Môžeme tiež kombinovať dáta zhromažďované online s informáciami, ktoré nám poskytnete pri registrácii vlastníctva produktov alebo služieb spoločnosti HEDAK, s.r.o

Možnosť výberu

Nepoužijeme, ani nebude zdieľať vaše osobné údaje poskytnuté online inými spôsobmi, než tými, ktoré sú popísané vyššie, bez toho aby sme vás o tom upovedomili a dali vám možnosť výberu. Ako vyhlasujeme vyššie, poskytneme vám tiež možnosť oznámiť nám, že si neprajete dostávať od nás nevyžiadané materiály pre priamy marketing a urobíme všetko, aby sme takéto žiadosti rešpektovali. Riadime sa zákonmi a postupmi, ktoré sú platné Slovenskej republike

Zabezpečenie

Máme záujem chrániť údaje, ktoré nám poskytujete. Nemôžeme však zaručiť zabezpečenie zverejnených údajov a vy akceptujete prirodzené bezpečnostné riziká internetovej korešpondencie. Zodpovednosť za akékoľvek narušenie zabezpečenia nesieme len v prípade, že k nemu došlo vedome, s podvodným zámerom alebo v dôsledku nedbalosti. Všetky dodávané produkty a služby podliehajú podmienkam a ustanoveniam uvedeným na tejto webovej lokalite.

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je Hedak, s.r.o., Mýtna 5, 811 07 Bratislava, IČO: 35769971, telefón: +4212/57786200,313, e-mail: sekretariat@hedak.sk (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, Košice 040 01, IČO: 44323760, e-mail: hedak@zodpovednaosoba.help.

Účel spracúvania osobných údajov :
ochrana majetku a zdravia   (prevádzkovanie kamerového systému)

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR

Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania:
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 7 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

V spoločnosti Hedak s.r.o. neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie  o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

  1. požadovať prístup k jej osobným údajom;

  2. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;

  3. namietať spracúvanie osobných údajov,

  4. na prenosnosť svojich osobných údajov;

  5. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,

  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

bottom of page