top of page

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 

 

Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku, pričom jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania, t. j. ich práceschopnosti. Je odborným poradcom zamestnávateľa pri tvorbe zdravého pracovného prostredia v záujme dosiahnutia čo najlepšieho stavu zdravia zamestnancov.

HEDAK, s.r.o. prevádzkovateľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Mýtna poskytuje na základe oprávnenia vydaného ÚVZ SR č. : OPPL/8557/2014-Oj zo dňa 12.11.2014 Pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej až štvrtej kategórie v súlade so Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náš tím:

PhDr. Silvia Mészárosová - vedúca oddelenia PZS, verejný zdravotník

      meszarosova.pzs@hedak.sk

 

      0907 994 858

Martina Vargová - koordinátor PZS 

      vargova.pzs@hedak.sk

 

      0907 995 056

      02/57786 266

bottom of page