top of page
Kritériá náhradníkov

Všeobecné informácie a podmienky oprávnenosti na očkovanie osôb podľa vyhlášky MZ SR 96/2021

 

Kritériom pre zaočkovanie osoby proti ochoreniu COVID-19 v prvej fáze*) je, že na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objednalo menej osôb, ako umožňoval centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, poskytovateľ môže dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať inej osobe.

 

Osoba podľa bodu A písmeno c.) vyhlášky 96/2021: 

1.

s ťažkým zdravotným postihnutím

2.

so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient

2a.

s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,

2b.

s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,

2c.

po transplantácii solídnych orgánov,

2d.

o transplantácii krvotvorných buniek (BMT),

2e.

s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,

2f.

v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,

2g.

so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

2h.

s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),

2i.

po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,

2j.

so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,

2k.

s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,

2l.

s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

2m.

s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),

2n.

s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,

2o.

so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),

2p.

s cirhózou pečene,

2q.

so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,

2r.

so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

2s.

so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,

2t.

s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),

2u.

so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,

2v.

so závažnými poruchami hemokoagulácie,

2x.

so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza) alebo

3.

so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient

3a.

s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,

3b.

s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,

3c.

s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,

3d.

s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,

3e.

s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,

3f.

liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,

3g.

s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

3h.

s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,

3i.

s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,

3j.

HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,

3k.

s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),

3l.

s obezitou – BMI vyšší ako 30,

3m.

so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),

3n.

s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,

3o.

so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,

3p.

so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

3q.

so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,

3r.

so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie,

4.

s vekom najmenej 50 rokov, ktorá je

4a.

osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,3) alebo osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu,4) alebo

4b.

osobou, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu3) vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,

4c.

zamestnancom subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, na ktorú sa nevzťahuje uzatvorenie prevádzky nariadené podľa osobitného predpisu,5) ak je zamestnancom, ktorý prichádza do priameho kontaktu s klientami v tejto prevádzke alebo

4d.

vodičom vozidla mestskej hromadnej dopravy, vodičom vozidla prímestskej dopravy alebo vnútroštátnej diaľkovej dopravy, vodičom vozidla taxislužby, kontrolórom mestskej hromadnej dopravy alebo sprievodcom v osobnej železničnej doprave,

so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient

bottom of page